قوائد زندگی مشترک

2017/08/15

زندگی مشترک برای خودش قواعدی دارد. شما نمیتوانید آنطور که زمان مجردی
بودید در زندگی مشترک هم باشید. افراد در دوره نامزدی فقط چند بار در هفته یکدیگر
را میبینند و شکل روابطشان با وقتی با همسرشان زیر یک سقف میروند، فرق دارد.

در این مورد هم به خودتان فکر کنید و هم به همسر آیندهتان. ببینید توانایی از
خودگذشتگی را دارید؟ آیا حاضرید بخشی از وقت، تفریحات وروابط دوستانهتان را
فدای زندگی مشترک کنید یا نه. درباره همسرتان هم فکر کنید. درباره ارتباط او با
خانوادهاش سوال کنید و تا جایی که میتوانید رفتارش را با اعضای خانوادهاش بررسی
کنید. به احتمال زیاد بعد از گذشت چند سال روابط او با شما به آن سمت میل میکند. به
این فکر کنید که آیا روابط و مسئولیتپذیری او را در قبال خانوادهاش میپسندید یا نه.

در عین حال به این فکر کنید که آیا آمادگی وفاداری را دارید؟ شما قرار است درباره
بقیه عمرتان تصمیم بگیرید. بنابر این الزم است درست درباره همان بازه زمانی فکر
.کنید

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
  نظرات